Juridische stappen worden niet zomaar gezet. Meestal is dit een emotioneel moment, na lang nadenken en grondig wikken en wegen. Samen wil ik graag met u naar de best mogelijke oplossing zoeken. Het persoonlijk contact met u als cliënt staat hierbij centraal.

Gerechtelijke procedures vergen tijd en geld. Waar mogelijk, wordt er daarom best gestreefd naar een minnelijke oplossing via aanmaning, onderhandeling, bemiddeling, verzoening of dading. Dit alles om zoveel als mogelijk kostenbesparend te werken.

Ingeval van akkoord wordt er een waterdichte overeenkomst opgesteld, zodat u op beide oren kan slapen. Indien er geen akkoord kan worden bereikt wordt er snel en accuraat opgetreden teneinde uw rechten (bijvoorbeeld als schuldeiser of schuldenaar) te vrijwaren. Het is eveneens mogelijk dat u reeds bent gedagvaard.

Dan wordt er met uw goedkeuren de gepaste gerechtelijke procedure gevoerd. Ik kan in rechte voor u optreden, zowel als eiser of als verweerder, voor alle Belgische hoven uitgezonderd het Hof van Cassatie), rechtbanken en vredegerechten. Steeds krijgt u hierbij een objectieve beoordeling omtrent de slaagkans en het kostenplaatje van een procedure.