DIENSTENWET EN PRIVACY VERKLARING

Dienstenwet – informatieverstrekking

Als advocaat in België ben ik aangesloten bij de Orde van advocaten van de balie Limburg hetwelk ressorteert onder de Orde van Vlaamse Balies. De gedragsregels van de advocaten worden bepaald door deze voornoemde balie Limburg en de Orde van Vlaamse Balies en kunnen worden geraadpleegd op: www.balielimburg.be en www.advocaat.be

Het kantoor is gevestigd te B 3620 Lanaken aan de Gasthuisstraat 3.01 (B) en kan gecontacteerd worden, als volgt: Tel: 0032 (0) 89 240.841 – info@hoho-advocaat.be – www.hoho-advocaat.be

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten is via de orde van advocaten aan de balie Limburg verzekerd bij AMLIN EUROPE nv, Koning Albert II – laan 9, 1210 Brussel. Zij verleent dekking over de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Waarborg: 2.500.000 EUR per advocaat en per schadegeval.

Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits nv – Plantin en Moretuslei 297 – B 2014 Antwerpen

Tel : 0032 (0)3 2175572 – Fax: 0032 (0)3 236 16 80 – www.vanbreda-riskandbenefits.be

 

Elk dossier wordt na afsluiting gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar bewaard waarna het definitief wordt vernietigd.

Rekeningnummer – ondernemingsnummer – BTW

BTW/KBO: BE 0730.478.492

Kantoorrekening: BE23 0688 9156 2591

Derdenrekening: BE52 0689 0068 2009

Identificatieplicht

Ieder advocatenkantoor valt onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). Advocaten zijn verplicht cliënten te identificeren en stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen als tegenover rechtspersonen en hun vertegenwoordigers.

Wanneer advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan de stafhouder, hoofd van hun orde van advocaten, behalve indien hun werkzaamheden ertoe strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in verband met een rechtsgeding. Het is de stafhouder van de Balie Limburg die de uiteindelijke beslissing zal nemen of de ontvangen informatie al dan niet gemeld wordt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Privacyverklaring

Regelgeving betreffende persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd als zijnde een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beter gekend als de ‘AVG’ of ‘GDPR’), alsook met alle toepasselijke nationale regelgeving. Huidige Privacy Policy strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:

– Wie verwerkt de persoonsgegevens;

– Welke persoonsgegevens worden verwerkt;

– Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt;

– Voor welke periode worden uw persoonsgegevens opgeslagen;

– Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze verwerking.